Φ.Σ.Α
Saturday, August 15, 2020
Επικοινωνία Sitemap Register Login
 
Είστε Εδώ: Ασφαλιστικά Ταμεία  » Οδηγός Ασφαλιστικών Ταμείων » Γενικά  
Γενικά
 

                 1.-Σε κάθε συνταγή πρέπει να είναι γραμμένα μέχρι τρία είδη φαρμάκων και όχι περισσότερα των δύο εμβαλαγίων ανά φάρμακο. Εάν τα εμβαλάγια είναι περισσότερα των δύο ανά φάρμακο, η συνταγή θα πρέπει να γράφει «χρόνια πάθηση- θεραπεία μηνός» εάν πρόκειται για απλή συνταγή, ή «χρόνια πάθηση» εάν πρόκειται για επαναλαμβανόμενη.
             2.- Οι επαναλαμβανόμενες συνταγές, γράφονται σε τρία διαφορετικά φύλλα και πάνω σε κάθε φύλλο θα καθορίζεται ποια εκτέλεση είναι: 1η , 2η   ή 3η
             3.- Όλες οι συνταγές εκτελούνται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την αναγραφή τους από τον συνταγογράφοντα ιατρό. Εξαιρείται η περίπτωση που είναι θεωρημένες από τον ελεγκτή ιατρό πέρα των 5 ημερών, οπότε εκτελείται την ημέρα της θεώρησης. Για τις επαναλαμβανόμενες συνταγές , το δεύτερο ή τρίτο φύλλο τους μπορεί να εκτελείται μέχρι και πέντε ημέρες , νωρίτερα ή αργότερα από την αναγραφόμενη στο φύλλο ημερομηνία.
             4.- Οι συνταγές όλων των Ασφαλιστικών Ταμείων πρέπει να αριθμούνται εντός πέντε ημερών, και να γράφονται στα βιβλία υποβολής κάθε τέλος του μηνός.
             5.- Πρέπει να είναι συμπληρωμένα όλα τα στοιχεία της συνταγής ενιαίου τύπου.
             6.- Εάν η συνταγή έχει μία συμμετοχή τότε δεν χρειάζεται να συμπληρώνεται από τον φαρμακοποιό η στήλη με το κόστος της συμμετοχής του ασφαλισμένου σε κάθε φάρμακο, αλλά μόνο η συνολική συμμετοχή (η οδηγία αυτή είναι για όταν είναι χειρόγραφες οι συνταγές).
            Επίσης η κάθε συνταγή εκτελείται με ότι ποσοστό συμμετοχής έχει αναγράψει ο γιατρός με σφραγίδα και υπογραφή του, καθώς με το Π.Δ. 121/2008 το αναγραφόμενο ποσοστό συμμετοχής από τον συνταγογράφοντα ιατρό δεσμεύει τον φαρμακοποιό κατά την εκτέλεση της συνταγής, και σε οποιαδήποτε διαφορά κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας καταλογίζεται στον συνταγογράφοντα ιατρό. Σε περίπτωση που σε μία συνταγή δεν αναγράφεται το ποσοστό συμμετοχής από τον ιατρό, η συμμετοχή υπολογίζεται αυτοδίκαια στο 25%.
             7.- Σε όλες τις συνταγές είναι απαραίτητος ο ΑΜΚΑ ασφαλισμένου και ιατρού.
          8.- Πέραν του ενός εμβαλλαγίου απαιτείται δοσολογικό σχήμα, που να δικαιολογεί την ποσότητα
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Όταν πρόκειται για ενέσιμα μονοδοσικά φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα, μπορούν να γραφούν παραπάνω από δύο εμβαλλάγια, χωρίς την ένδειξη "χρόνια πάθηση - θεραπεία μηνός".

                 1.-Σε κάθε συνταγή πρέπει να είναι γραμμένα μέχρι τρία είδη φαρμάκων και όχι περισσότερα των δύο εμβαλαγίων ανά φάρμακο. Εάν τα εμβαλάγια είναι περισσότερα των δύο ανά φάρμακο, η συνταγή θα πρέπει να γράφει «χρόνια πάθηση- θεραπεία μηνός» εάν πρόκειται για απλή συνταγή, ή «χρόνια πάθηση» εάν πρόκειται για επαναλαμβανόμενη.
             2.- Οι επαναλαμβανόμενες συνταγές, γράφονται σε τρία διαφορετικά φύλλα και πάνω σε κάθε φύλλο θα καθορίζεται ποια εκτέλεση είναι: 1η , 2η   ή 3η
             3.- Όλες οι συνταγές εκτελούνται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την αναγραφή τους από τον συνταγογράφοντα ιατρό. Εξαιρείται η περίπτωση που είναι θεωρημένες από τον ελεγκτή ιατρό πέρα των 5 ημερών, οπότε εκτελείται την ημέρα της θεώρησης. Για τις επαναλαμβανόμενες συνταγές , το δεύτερο ή τρίτο φύλλο τους μπορεί να εκτελείται μέχρι και πέντε ημέρες , νωρίτερα ή αργότερα από την αναγραφόμενη στο φύλλο ημερομηνία.
             4.- Οι συνταγές όλων των Ασφαλιστικών Ταμείων πρέπει να αριθμούνται εντός πέντε ημερών, και να γράφονται στα βιβλία υποβολής κάθε τέλος του μηνός.
             5.- Πρέπει να είναι συμπληρωμένα όλα τα στοιχεία της συνταγής ενιαίου τύπου.
             6.- Εάν η συνταγή έχει μία συμμετοχή τότε δεν χρειάζεται να συμπληρώνεται από τον φαρμακοποιό η στήλη με το κόστος της συμμετοχής του ασφαλισμένου σε κάθε φάρμακο, αλλά μόνο η συνολική συμμετοχή (η οδηγία αυτή είναι για όταν είναι χειρόγραφες οι συνταγές).
            Επίσης η κάθε συνταγή εκτελείται με ότι ποσοστό συμμετοχής έχει αναγράψει ο γιατρός με σφραγίδα και υπογραφή του, καθώς με το Π.Δ. 121/2008 το αναγραφόμενο ποσοστό συμμετοχής από τον συνταγογράφοντα ιατρό δεσμεύει τον φαρμακοποιό κατά την εκτέλεση της συνταγής, και σε οποιαδήποτε διαφορά κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας καταλογίζεται στον συνταγογράφοντα ιατρό. Σε περίπτωση που σε μία συνταγή δεν αναγράφεται το ποσοστό συμμετοχής από τον ιατρό, η συμμετοχή υπολογίζεται αυτοδίκαια στο 25%.
             7.- Σε όλες τις συνταγές είναι απαραίτητος ο ΑΜΚΑ ασφαλισμένου και ιατρού.
          8.- Πέραν του ενός εμβαλλαγίου απαιτείται δοσολογικό σχήμα, που να δικαιολογεί την ποσότητα
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Όταν πρόκειται για ενέσιμα μονοδοσικά φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα, μπορούν να γραφούν παραπάνω από δύο εμβαλλάγια, χωρίς την ένδειξη "χρόνια πάθηση - θεραπεία μηνός".

   Copyright 2009 F.S.A.