Φ.Σ.Α
Sunday, June 16, 2019
Επικοινωνία Sitemap Register Login
 
Είστε Εδώ: Φάρμακα » Χορήγηση Ναρκωτικών α  
Χορήγηση Ναρκωτικών Φαρμάκων - Πίνακας Ανά Κατηγορία
 

 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΈΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΝΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ :

Α) Άρθρα 8-9-20-21 του ν..4139/20-3-2013

Β) Άρθρο 1 του Α' κεφαλαίου του Π.Δ. 148/2007, με θέμα "Κωδικοποίηση των διατάξεων κανονιστικών διαταγμάτων και κανονιστικών Υπουργικών αποφάσεων της εθνικής νομοθεσίας για τα ναρκωτικά"

Γ) Χορήγηση κωδεϊνούχων

Δ) Επικαιροποιημένος κατάλογος ναρκωτικών ανά κατηγορία ν.4139/2013 (ν.1729/87)

Ε) Τιμές ναρκωτικών Κρατικού Μονοπωλίου

ΣΤ') Απόφαση Υπουργείου Υγείας Γ.Π.Δ3γ/οικ.87590/12-11-2018 "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟΥ"   (πατήστε εδώ για να διαβάσετε την απόφαση)

----------------------------------------------------

Α)

«ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» [ Ν.4139/20-3-2013 ΦΕΚ Α’ /74 ]
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ / ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ / ΦΑΡΜΑΚΩΝ

……..
άρθρα 8,9,20 &21

Άρθρο 8
Συνταγές χορήγησης ναρκωτικών και παραβάτες αυτών
1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 20 και 22, ιατροί ή οδοντίατροι ή κτηνίατροι που εκδίδουν συνταγές, οι οποίες αναγράφουν ναρκωτικά κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων, τιμωρούνται με πρόστιμο από τριακόσια (300) μέχρι τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ, που επιβάλλεται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, ύστερα από γνωμοδότηση του Ε.Ο.Φ.. Σε περίπτωση υποτροπής μπορεί να επιβληθεί, κατά την ίδια διαδικασία, και πρόσκαιρη παύση εξάσκησης του επαγγέλματος από δεκαπέντε (15) ημέρες μέχρι έξι (6) μήνες.
2. Με την επιφύλαξη των άρθρων 20 και 22, φαρμακοποιοί που εκτελούν τέτοιες συνταγές τιμωρούνται ομοίως με πρόστιμο από τριακόσια (300) μέχρι τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ και, σε περίπτωση υποτροπής, και με πρόσκαιρο κλείσιμο του φαρμακείου από τρεις (3) ημέρες μέχρι έξι (6) μήνες, κατά τις διατάξεις του νόμου περί επιθεωρήσεως των φαρμακείων.

Άρθρο 9
Χορήγηση ναρκωτικών από φαρμακοποιούς
1. Απαγορεύεται στους φαρμακοποιούς η χορήγηση ναρκωτικών φαρμάκων για ημερήσια χρήση σε ποσότητα ανώτερη της επιτρεπόμενης από την ελληνική φαρμακοποιία ημερήσιας δόσης, και αν ακόμη αναγράφεται τέτοια από τον ιατρό, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες εκδόθηκε ειδική άδεια του Υπουργείου Υγείας, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Ναρκωτικών. Σε εξαιρετικές και επείγουσες περιπτώσεις και μέχρι την έκδοση της ανωτέρω αδείας είναι δυνατή η χορήγηση σε χρονίως πάσχοντες για την ανακούφιση των συμπτωμάτων της νόσου από την οποία πάσχουν, ναρκωτικών φαρμάκων για ημερήσια χρήση σε ποσότητα ανώτερη της επιτρεπόμενης από την Ελληνική Φαρμακοποιία ημερήσιας δόσης, με την προσκόμιση πρωτότυπης ιατρικής συνταγής.
2. Με την επιφύλαξη των άρθρων 20 και 22, οι φαρμακοποιοί που χορηγούν ναρκωτικά φάρμακα κατά παράβαση του άρθρου αυτού τιμωρούνται με τις ποινές που προβλέπονται από το νόμο περί επιθεωρήσεως φαρμακείων. Οι σχετικές αποφάσεις του οικείου Περιφερειάρχη, οι οποίες επιβάλλουν ποινή προστίμου, κοινοποιούνται στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και στο Τμήμα Δημόσιας Ασφάλειας του τόπου όπου έλαβε χώρα η παράβαση. Όσοι τιμωρήθηκαν δύο φορές διώκονται και ποινικώς και τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών.
……
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Άρθρο 20
Διακίνηση ναρκωτικών

1. Όποιος, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 21, 22 και 23, διακινεί παράνομα ναρκωτικά, τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστον οκτώ (8) ετών και με χρηματική ποινή μέχρι τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ.
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 29, ως έγκλημα διακίνησης ναρκωτικών νοείται κάθε πράξη με την οποία συντελείται η κυκλοφορία ναρκωτικών ουσιών ή πρόδρομων ουσιών που αναφέρονται στους πίνακες της παραγράφου 2 του άρθρου 1 και ιδίως η εισαγωγή, η εξαγωγή, η διαμετακόμιση, η πώληση, η αγορά, η προσφορά, η διανομή, η διάθεση, η αποστολ ή, η παράδοση, η αποθήκευση, η παρακατάθεση, η παρασκευή, η κατοχή, η μεταφορά, η νόθευση, η πώληση νοθευμένων ειδών μονοπωλίου ναρκωτικών ουσιών, η καλλιέργεια ή η συγκομιδή οποιουδήποτε φυτού του γένους της κάνναβης, του φυτού της μήκωνος της υπνοφόρου, οποιουδήποτε είδους φυτού του γένους ερυθρόξυλου, καθώς και οποιουδήποτε άλλου φυτού από το οποίο παράγονται ναρκωτικές ουσίες, η παραγωγή και η εκχύλιση ναρκωτικών ουσιών, η χορήγηση ουσιών για υποκατάσταση της εξάρτησης κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων, η διεύθυνση καταστήματος στο οποίο γίνεται εν γνώσει του δράστη συστηματική διακίνηση ναρκωτικών, η χρηματοδότηση, η οργάνωση ή η διεύθυνση δραστηριοτήτων διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, η νόθευση ή η κατάρτιση ή η χρησιμοποίηση πλαστής ιατρικής συνταγής για τη χορήγηση ναρκωτικών με σκοπό τη διακίνησή τους, καθώς και η μεσολάβηση σε κάποια από τις πράξεις αυτές.
3. Αν περισσότερες πράξεις διακίνησης αφορούν την ίδια ποσότητα ναρκωτικών συντρέχει μόνο ένα έγκλημα διακίνησης. Κατά την επιμέτρηση της ποινής λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των επί μέρους πράξεων διακίνησης, το είδος, η συνολική ποσότητα και η καθαρότητα του ναρκωτικού, καθώς και η βαρύτητα των σχετικών επιπτώσεων στην υγεία.

Άρθρο 21
Ιδιαίτερες περιπτώσεις
1. Με ποινή φυλάκισης μέχρι τρία έτη τιμωρείται όποιος: α) διακινεί μικροποσότητες ναρκωτικών, με σκοπό να εξασφαλίσει την κάλυψη των καθημερινών ατομικών του αναγκών χρήσης και είναι εξαρτημένος, β) διαθέτει ναρκωτικά χωρίς κέρδος σε οικείους του, με σκοπό να καλύψει τις άμεσες ανάγκες χρήσης τους.
2. Με την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος, από την ποσότητα ναρκωτικών που έχει προμηθευτεί για τις προσωπικές του ανάγκες, διαθέτει χωρίς κέρδος μέρος της σε άλλον για δική του αποκλειστική χρήση. Η κρίση ότι η διάθεση γίνεται για αποκλειστική χρήση από τον τρίτο και από ποσότητα που καλύπτει προσωπικές ανάγκες του δράστη θεμελιώνεται στα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 29 παράγραφος 1 εδάφιο δεύτερο.

 

 

 

Β)

Άρθρο 1 του Α’ κεφαλαίου του Π.Δ. 148/2007,  με θέμα «Κωδικοποίηση των διατάξεων κανονιστικών διαταγμάτων και κανονιστικών υπουργικών αποφάσεων τηςεθνικής νομοθεσίας για τα ναρκωτικά»:  

« …..ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ

 Άρθρο 1

Χορήγηση ιδιοσκευασμάτων και σκευασμάτων 

 1. Τα ιδιοσκευάσματα ή σκευάσματα που περιέχουν ουσίες του πίνακα Β΄ του άρθρου 1 του ν. 3459/2006 (ΦΕΚ Α΄103) χορηγούνται με ειδική συνταγή ναρκωτικών, σε ποσότητα για θεραπεία μιας (1) ημέρας, η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει τη μέγιστη ημερήσια δόση, που αναγράφεται στην Ελληνική Φαρμακοποιία ΙΙΙ ή καθορίζεται από την Επιτροπή Ναρκωτικών. Η συνταγή αυτή φυλάσσεται για τρία (3) χρόνια. Εξαιρούνται τα ιδιοσκευάσματα ή σκευάσματα που περιέχουν την ουσία αιθυλομορφίνη σε ποσότητα όχι μεγαλύτερη από 300 χιλιοστόγραμμα ανά συσκευασία, και όταν η ουσία αυτή είναι αναμειγμένη με άλλες δραστικές φαρμακευτικές ουσίες που δεν αναφέρονται στον ανωτέρω νόμο και από τις οποίες δεν είναι δυνατός ο διαχωρισμός της, με απλά μέσα, σε καθαρή κατάσταση. Τα ιδιοσκευάσματα ή σκευάσματα που εξαιρούνται (Κατηγορία ΒΣ) χορηγούνται με συνταγή της παραγράφου 7 περ. β΄ και σε ποσότητα που να καλύπτει τις κατά περίπτωση θεραπευτικές ανάγκες, με ευθύνη του ιατρού. Η συνταγή αυτή φυλάσσεται για τρία (3) χρόνια. Τα ιδιοσκευάσματα ή σκευάσματα που υπάγονται στην Κατηγορία ΒΣ κυκλοφορούν ύστερα από άδεια του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) και γνώμη της Επιτροπής Ναρκωτικών.

 2. Τα ιδιοσκευάσματα ή σκευάσματα που περιέχουν ουσίες του πίνακα Γ΄ του άρθρου 1 του ν. 3459/2006 χορηγούνται με ειδική συνταγή ναρκωτικών, σε ποσότητα για θεραπεία μιας (1) ημέρας, η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει τη μέγιστη ημερήσια δόση, που αναγράφεται στην Ελληνική Φαρμακοποιία ΙΙΙ ή καθορίζεται από την Επιτροπή Ναρκωτικών. Η συνταγή αυτή φυλάσσεται για τρία (3) χρόνια. Εξαιρούνται τα ιδιοσκευάσματα ή σκευάσματα που περιέχουν τις ουσίες:

α) Υδροκωδόνη (Διϋδροκωδεϊνόνη) σε ποσότητα όχι μεγαλύτερη από 50 χιλιοστόγραμμα ανά συσκευασία.

β) Φολκωδίνη (Φολκωδεΐνη) σε ποσότητα όχι μεγαλύτερη από 150 χιλιοστόγραμμα ανά συσκευασία και όταν οι ουσίες αυτές είναι αναμειγμένες με άλλες δραστικές φαρμακευτικές ουσίες που δεν αναφέρονται στον ανωτέρω νόμο και από τις οποίες δεν είναι δυνατός ο διαχωρισμός με απλά μέσα σε καθαρή κατάσταση.

γ) Διφαινοξυλάτη σε ποσότητα όχι μεγαλύτερη από2,5 χιλιοστόγραμμα και πάντα σε συνδυασμό με θειική ατροπίνη σε ποσότητα όχι μικρότερη από 25 μικρόγραμμα, ανά δόση.

δ) Διφαινοξίνη σε ποσότητα όχι μεγαλύτερη από 0,5 χιλιοστόγραμμα και πάντα σε συνδυασμό με θειικήατροπίνη σε ποσότητα όχι μικρότερη από 25 μικρόγραμμα ανά δόση.

ε) Κωδεΐνη ανεξαρτήτως της συνολικής ποσότητας ανά συνταγή.

Τα ιδιοσκευάσματα ή σκευάσματα που εξαιρούνται  (Κατηγορία ΓΣ) χορηγούνται με συνταγή της παραγράφου 7 περ. β΄ και σε ποσότητα που να καλύπτει τις κατά περίπτωση θεραπευτικές ανάγκες, με ευθύνη του ιατρού. Η συνταγή αυτή φυλάσσεται για τρία (3) χρόνια.

3. Τα ιδιοσκευάσματα ή σκευάσματα που περιέχουν ουσίες του πίνακα Δ΄ του άρθρου 1 του ν. 3459/2006 χορηγούνται με συνταγή της παραγράφου 7 περ. β΄  και σε ποσότητα που να καλύπτει τις κατά περίπτωση θεραπευτικές ανάγκες, με ευθύνη του ιατρού. Η συνταγή αυτή φυλάσσεται για τρία (3) χρόνια.

4. Στην εξωτερική συσκευασία των ιδιοσκευασμάτων ή σκευασμάτων που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου αναγράφονται οι παρακάτω ενδείξεις:

α) Του πίνακα Β΄ με κόκκινα γράμματα «Β, χορηγείται με ειδική συνταγή Ναρκωτικών».

β) Των εξαιρέσεων του πίνακα Β΄ με πράσινα γράμματα «ΒΣ, χορηγείται με συνταγή του ν. 3459/2006».

γ) Του πίνακα Γ΄ με κόκκινα γράμματα «Γ, χορηγείται με ειδική συνταγή Ναρκωτικών».

δ) Των εξαιρέσεων του πίνακα Γ΄ με πράσινα γράμματα «ΓΣ, χορηγείται με συνταγή του ν. 3459/2006».

ε) Του πίνακα Δ΄ με πράσινα γράμματα «Δ, χορηγείται με συνταγή του ν. 3459/2006».

5. Η μέγιστη ημερήσια δόση για τις κατωτέρω ουσίες  είναι:

ΚΩΔΕΪΝΗΣ φωσφ. σκόνη ...................................       300 ΜG

ΚΩΔEΪΝΗΣ φωσφ. δισκία 20 ΜG .........................       15

KΟΚΑΪΝΗΣ υδροχλ. σκόνη ...................................      30 ΜG

MOΡΦΙΝΗΣ υδροχλ. σκόνη ..................................      50 ΜG

MOΡΦΙΝΗΣ υδροχλ. φύσιγγες 15 M G ...............          3

MORFICONTIN δισκία 30 ΜG .................................    2

OΠΙΟΥ σκόνη ......................................................    500 ΜG

OΠΙΟΥ βάμμα απλό .................................................    5 ΜL

ΟΠΙΟΥ βάμμα καμφορούχο ..................................   100 ΜL

OΠΙΟΥ βάμμα κροκούχο (Λαύδανο) ...................          5 ΜL

OΠΙΟΥ εκχύλισμα .................................................   250 MG

ΠΕΘΙΔΙΝΗΣ υδροχλ. σκόνη ..................................    250 ΜG

ΠΕΘΙΔΙΝΗΣ υδροχλ. δισκία 50 ΜG ......................        5

ΠΕΘΙΔΙΝΗΣ υδροχλ. φύσιγ. 100 ΜG ....................        3

ΠΕΘΙΔΙΝΗΣ υδροχλ. φύσιγ. 50 ΜG .......................       5

ΔΕΞΤΡΟΠΡΟΠΟΞΥΦΑΙΝΗΣ υδρ. σκόνη .............       260 ΜG

ΔΙΥΔΡΟΚΩΔΕΪΝΟΝΗΣ (υδροκωδόνης) σκόνη .......        60 ΜG

ΔΙΥΔΡΟΚΩΔΕΪΝΗΣ τρυγικής σκόνη ..................     240 ΜG

ΔΙΦΑΙΝΟΞΥΛΑΤΗΣ σκόνη ...................................   20 ΜG

ΜΕΘΥΛΟΦΑΙΝΙΔΑΤΗΣ σκόνη ...............................  60 ΜG

ΠΕΝΤΑΖΟΚΙΝΗΣ σκόνη ...................................... 450 ΜG

MOΡΦΙΝΗ per os χορηγούμενη ............................ 200 ΜG

MOΡΦΙΝΗ χορηγούμενη σε ενδοφλέβια

και επισκληρίδια αναλγησία ................................. 120 ΜG

 

DUROGESIC (αυτοκόλλητο σύστημα για διαδερμική χορήγηση) τα 300 μg/hr. Το φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα DUROGESIC μπορεί με ευθύνη του ιατρού να χορηγείται με ειδική συνταγή ναρκωτικών σε ποσότητα που αντιστοιχεί στη μέγιστη ημερήσια δόση και για θεραπεία δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η μέγιστη ημερήσια δόση δεν επαρκεί σε περίπτωση καρκινοπαθών, χορηγείται άλλο φάρμακο ή συμπληρωματική αγωγή, ύστερα από άδεια της διεύθυνσης υγείας της οικείας νομαρχιακής

αυτοδιοίκησης, η οποία ισχύει για ένα (1) μήνα.

 

6. Ιατρός που χορηγεί ιδιοσκευάσματα, τα οποία περιέχουν τις ουσίες δεξτροπροποξυφαίνη, μεθυλοφαινιδάτη και πενταζοκίνη, μπορεί, με δική του ευθύνη, να γράφει στην ειδική συνταγή ναρκωτικών ποσότητα για θεραπεία πέντε (5) ημερών. Σε περίπτωση καρκινοπαθούς και μόνο ύστερα από σχετική άδεια της διεύθυνσης ή τμήματος υγιεινής των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων μπορεί ο ιατρός να χορηγεί ειδική συνταγή ναρκωτικών στην οποία να γράφει ποσότητα μεγαλύτερη της μέγιστης ημερήσιας δόσης και για θεραπεία πέντε (5) ημερών. Η άδεια αυτή της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ισχύει μέχρι ένα (1) μήνα.

Ειδικά για τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα που περιέχουν την ουσία μεθυλοφαινιδάτη, ο ιατρός μπορεί να γράφει στην ειδική συνταγή ναρκωτικών ποσότητα μεγαλύτερη της μέγιστης ημερήσιας δόσης και για θεραπεία πέντε (5) ημερών χωρίς να απαιτείται η παραπάνω άδεια.

7. α) Η ειδική συνταγή ναρκωτικών είναι διπλότυπη και θεωρημένη από τη διεύθυνση ή τμήμα υγιεινής της οικείας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, φέρει στο άνω δεξιόμέρος διπλή κόκκινη γραμμή, αναγράφει ευανάγνωστα «ειδική συνταγή ναρκωτικών», αύξοντα αριθμό, ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, διεύθυνση και τηλέφωνο του ιατρού που εκδίδει τη συνταγή. Κάθε χορηγούμενη συνταγή πρέπει να αναγράφει ευανάγνωστα ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και αριθμό μητρώου ασφαλιστικού φορέα ή αριθμό ταυτότητας του ασθενή, αιτιολογία, χρονολογία έκδοσης και υπογράφεται και σφραγίζεται από τον ιατρό. Επίσης  υπογράφεται από τον παραλήπτη των φαρμάκων, ύστερα από επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας και τέλος υπογράφεται και σφραγίζεται από το φαρμακοποιό. Τα ίδια στοιχεία αναγράφονται και στο στέλεχος.

β) Η συνταγή του παρόντος άρθρου (απλή συνταγή ναρκωτικών) είναι διπλότυπη, θεωρείται με τις προϋποθέσεις του άρθρου 22 παρ. 6 του ν. 3459/2006, φέρει στο άνω δεξιό μέρος μια κόκκινη γραμμή, αναγράφει ευανάγνωστα «συνταγή του ν. 3459/2006» και φέρει όλα τα στοιχεία της ειδικής συνταγής ναρκωτικών.

γ) Η συνταγή του ν. 3459/2006 των ιατρών του Ι.Κ.Α. είναι θεωρημένη από την αρμόδια υγειονομική ή φαρμακευτική υπηρεσία του Ι.Κ.Α.

δ) Η συνταγή ναρκωτικών που εκδίδεται από κτηνίατρο αναγράφει ευανάγνωστα το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του ιδιοκτήτη του νοσηλευόμενου ζώου και το είδος του ζώου.

ε) Οι ιατροί οφείλουν να φροντίσουν για τον εφοδιασμό τους με τις απαραίτητες διπλότυπες συνταγές ναρκωτικών, σε δέσμες (μπλοκ) σύμφωνα με το κατωτέρω υπόδειγμα:

 

 

 

Ονοματεπώνυμο ιατρού:

Ειδικότητα:

Διεύθυνση− τηλέφωνο:

 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

 

Ονοματ/μο Ασθενούς ……….................................................

Αρ. Ταυτότητας  …………………………..................................

ή Α.Μ. Ασφ. Φορέα …………………………..............................

Διεύθυνση ......................………………...

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ....................…………………………….

Ημερομηνία ...............…………………

 

 

Ο ΙΑΤΡΟΣ

 

(Υπογραφή –Σφραγίδα)

 

Ο ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ               Ο ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ

 

 

 

(Υπογραφή – Σφραγίδα)         (Υπογραφή – Αριθμ. Ταυτ.)

 

 

Ονοματεπώνυμο ιατρού:

Ειδικότητα:

Διεύθυνση− τηλέφωνο:

 

ΣΥΝΤΑΓΗ ΤΟΥ ν. 3459/2006

 

Ονοματ/μο Ασθενούς ….................................................

Αρ. Ταυτότητας …………………..................................

ή Α.Μ. Ασφ. Φορέα ……………………………..............................

Διεύθυνση ......................................……………………………...

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ  ..........................................…………………………….

Ημερομηνία ...............…………………

 

 

 

Ο ΙΑΤΡΟΣ

 

 

(Υπογραφή –Σφραγίδα)

 

Ο ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ                         Ο ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ

 

 

 

(Υπογραφή – Σφραγίδα)                       (Υπογραφή – Αριθμ. Ταυτ.)

 

Γ)

 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΩΔΕΪΝΟΥΧΩΝ

 

 Yπενθυμίζαμε τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης ναρκωτικών ουσιών, σας παραθέτουμε για ακόμη μία φορά τον τρόπο χορήγησης των κωδεϊνούχων, τα οποία ανήκουν στον πίνακα Γ.Σ. αλλά διαφέρει η συνταγή του γιατρού με την οποία συνταγογραφούνται, ανάλογα με την περιεκτικότητα της κωδεϊνης ανά συνταγή.

 Ως εκ τούτου :

ΚΩΔΕΪΝΟΥΧΑ : Τα κωδεϊνούχα χορηγούνται ως εξής :

1) Με απλή ιατρική συνταγή φυλασσόμενη επί τριετία μπορεί να χορηγηθεί αριθμός συσκευασιών τόσων ώστε συνολικά η ποσότητα της κωδείνης ανά συνταγή να μην υπερβαίνει τα 200 mg

2) Με συνταγή του ν.1729/87 (μονόγραμμη – θεωρημένη από την Νομαρχία) φυλασσόμενη επί τριετία μπορεί να χορηγηθεί αριθμός συσκευασιών τόσων ώστε συνολικά η ποσότητα της κωδεϊνης ανά συνταγή να μην υπερβαίνει τα 400mg.

3) Με ειδική συνταγή ναρκωτικών (δίγραμμη – θεωρημένη από την Νομαρχία) φυλασσόμενη επί τριετία μπορεί να χορηγηθεί αριθμός συσκευασιών όταν συνολικά η ποσότητα της κωδεϊνης ανά συνταγή υπερβαίνει τα 400mg.

Οι παραπάνω συνταγές 1,2,3  θα πρέπει να φέρουν τα πλήρη στοιχεία του θεράποντος ιατρού (η σφραγίδα να περιέχει ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ειδικότητα) και θα έχουν και τα πλήρη στοιχεία του ασφαλισμένου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός ταυτότητας κ.λ.π.)

Πίνακας παραδείγματος χορήγησης κωδεϊνούχων :

 • 1 κουτί Lonarid-N δισκία  
 • 1 κουτί Lonarid-N υπόθετα 

Με απλή συνταγή

 • 2 κουτιά Lonarid-N δισκία  
 • 2 ή 3 κουτιά Lonarid-N υπόθετα
 • 1 κουτί Lonalgal δισκία 

 

Συνταγή μονόγραμμη θεωρημένη από τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας 

 • 3 κουτιά και πάνω Lonarid-N δισκία 

Συνταγή δίγραμμη θεωρημένη από τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας

 

Προσοχή : το ιδιοσκεύασμα BRUFEN PLUS κυκλοφορεί σε συσκευασία που περιέχει 900mg κωδεϊνη, άρα για να χορηγηθεί  απαιτείται  συνταγή δίγραμμη θεωρημένη από τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας.

 *επίσης, πατήστε εδώ για να διαβάσετε το υπ'αριθ. ΔΒ4Γ/6867/16-3-2016 έγγραφο του ΕΟΠΥΥ με θέμα : "αναγραφή της συνιστώμενης αγωγής στο βιβλιάριο ασθένειας συνταγογράφησης φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που περιέχουν ΚΩΔΕΪΝΗ"

Δ)

 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ν.4139/2013 (Ν.1729/87)

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Δ, ΓΣ,Γ,Β  ΤΟΥ Ν.4139/2013 (1729/87)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ

ΟΝΟΜΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ

ADALGUR

Δ

MEPROBAMATE

ADUMBRAN

Δ

OXAZEPAM

ALBIUM

Δ

LORAZEPAM

ALEXOFEN

Δ

DEXTROMETHORPHAN

ALPRAZOLAM/GENERICS

Δ

ALPRAZOLAM

AMOTRIL

Δ

CAMAZEPAM

AMPLIUM

Δ

LORAZEPAM

ANCONEVRON

Δ

BROMAZEPAM

ANTANAX

Δ

APLPRAZOLAM

APOLLONSET

Δ

DIAZEPAM

ARIPAX

Δ

LORAZEPAM

ASPENDOS 100MG/TAB

Δ

MODAFINIL

ATARVITON

Δ

DIAZEPAM

ATIPAM

Δ

LORAZEPAM

AUDILEX

Δ

CLORAZEPATE

AUDIUM

Δ

DIAZEPAM

AXEEN

Δ

PROXIBARBAL

BARBITAN

Δ

PHENOBARBITAL

BERUXAN

Δ

DEXTROMETHORPHAN

BIOTHORAX

Δ

DEXTROMETHORPHAN

BORDON

Δ

OXAZEPAM

BORTALIUM

Δ

DIAZEPAM

BROVICH

Δ

DEXTROMETHORPHAN

BUPRENAL-VIOGEN

Δ

BUPRENORPHINE HYDROCHLORIDE

CAPRIVIX

Δ

DEXTROMETHORPHAN

CECIL

Δ

LORAZEPAM

CECOFINE

Δ

DEXTROMETHORPHAN

CENTRAC

Δ

PRAZEPAM

CICLETAN

Δ

LORAZEPAM

CODEX-R

Δ

DEXTROMETHORPHAN

CONTRAVIX

Δ

DEXTROMETHORPHAN

CORITUSSAL

Δ

DEXTROMETHORPHAN

CUOROSAN

Δ

PHENOBARBITAL

DALMADORM

Δ

FLURAZEPAM

DAMIZOL

Δ

MIDAZOLAM

DEMETONEVRIN

Δ

PRAZEPAM

DEPOCALM

Δ

DIAZEPAM

DIPHENAL

Δ

PHENOBARBITAL

DISTEDON

Δ

DIAZEPAM

DOLETHAL/VETOQUINOL

Δ

PHENOBARBITAL

DONNATAL

Δ

PHENOBARBITAL

DORM

Δ

LORAZEPAM

DORMICUM

Δ

MIDAZOLAM

DORMIPNOL 5mg/ml

Δ

MIDAZOLAM

DORMIXAL

Δ

MIDAZOLAM

DORMYL

Δ

QUAZEPAM

EPANUTIN  PHEN

Δ

PHENOBARBITAL

EQUANIL

Δ

MEPROBAMATE

EQUANITRATE

Δ

MEPROBAMATE

ESALISAN

Δ

LORAZEPAM

ESILGAN

Δ

ESTAZOLAM

ETACO

Δ

 

EUHYPNOS

Δ

TEMAZEPAM

EVAGELIN

Δ

BROMAZEPAM

FARGENOR

Δ

CHLORDIAZEPOXIDE

FRISIUM

Δ

CLOBAZAM

GARDENAL

Δ

PHENOBARBITAL

GNOSTORID COMPOSE

Δ

OXAZEPAM

HALCION

Δ

TRIAZOLAM

HIPNOSEDON

Δ

FLUNITRAZEPAM

HUSTENOL

Δ

DEXTROMETHORPHAN

Hypnonorm

Δ

zolpidem hemitartrate

IBROVEK

Δ

NITRAZEPAM

ILMAN

Δ

FLUNITRAZEPAM

ILOBION

Δ

DIAZEPAM

IMOVAN

Δ

ZOPICLONE

IPECOFRIN

Δ

DEXTROMETHORPHAN

IPECOSER-C

Δ

DEXTROPMETHORPHAN

IPERTOUX

Δ

DEXTROPMETHORPHAN

ISOPTIN-S

Δ

PHENOBARBITAL

ISPNAL

Δ

DEXTROPMETHORPHAN

JAKINTHOL

Δ

DEXTROPMETHORPHAN

JANUAR

Δ

OXAZEPAM

KANERON

Δ

PHENOBARBITAL

KLARIUM

Δ

DIAZEPAM

KLEVAVIX

Δ

DEXTROMETHORPHAN

LENDORMIN

Δ

BROTIZOLAM

LEXOTANIL

Δ

BROMAZEPAM

LIBRAX

Δ

CHLORDIAZEPOXIDE

LIBRIUM

Δ

CHLORDIAZEPOXIDE

LIBRONIL-R

Δ

BROMAZEPAM

LIMBITROL

Δ

CHLORDIAZEPOXIDE

LINEA

Δ

AMFEPRAMONE

LOMAX

Δ

NORDAZEPAM

LORAMET

Δ

LORMETAZEPAM

LUMIDROPS

Δ

PHENOBARBITAL

LUMINAL

Δ

PHENOBARBITAL

LUMINALETTEN

Δ

PHENOBARBITAL

LYSANXIA

Δ

PRAZEPAM

MALIASIN

Δ

PHENOBARBITAL/PROPYLHEXEDRINE

MEPIZIN

Δ

OXAZEPAM

METATOP

Δ

LORMETAZEPAM

MIDAZOLAM/B.BRAUN

Δ

MIDAZOLAM

MODIODAL

Δ

MODAFINIL

MODIUM

Δ

LORAZEPAM

MOGADON

Δ

NITRAZEPAM

MOZEPAM

Δ

DIAZEPAM

MYOLASTAN

Δ

TETRAZEPAM

NATISEDINE

Δ

PHENOBARBITAL

NEMBUTAL

Δ

PHENOBARBITAL

NEO-GNOSTORID

Δ

CHLORDIAZEPOXIDE

NEO-NIFALIUM

Δ

FLUNITRAZEPAM

NEO-ZITEXOL

Δ

DEXTROMETHORPHAN

NEVROGAMMA

Δ

LORAZEPAM

NIFALIN

Δ

LORAZEPAM

NILIUM

Δ

FLUNITRAZEPAM

NIVALEN

Δ

DIAZEPAM

NOAN-GAP

Δ

LORAZEPAM

NOBRIUM

Δ

MEDAZEPAM

NOCTAMID

Δ

LORMETAZEPAM

NORMISON

Δ

TEMAZEPAM

NOTORIUM

Δ

BROMAZEPAM

NOVALUMINE

Δ

PHENOBARBITAL

NOVHEPAR

Δ

LORAZEPAM

NOVIXAL-PHYLLIS

Δ

DEXTROMETHORPHAN

OASIL

Δ

CHLORDIAZEPOXIDE

OXXALGAN

Δ

TRAMADOL

PARANOGIL

Δ

DEXTROMETHORPHAN

PASCALIUM

Δ

BROMAZEPAM

PEBAROL

Δ

PHENOBARBITAL

PEMOLINE

Δ

PEMOLINE

PENTOTHAL

Δ

THIOPENTAL

PERPHYLLON

Δ

PHENOBARBITAL

PHENOLEPTIL 12,5mg, 50mg

Δ

PHENOBARBITAL

PRAOL

Δ

MEPROBAMATE

PRAZENE

Δ

PRAZEPAM

PRENORUINE

Δ

BUPRENOPHRINE

PRO ALUSIN-L

Δ

CHLORDIAZEPOXIDE

PRONEURIT

Δ

LORAZEPAM

REBAMATE

Δ

MEPROBAMATE

RELACTON –C

Δ

CARISOPRODOL

REPOSIUM

Δ

TEMAZEPAM

REVAL

Δ

DIAZEPAM

RIVOTRIL

Δ

CLONAZEPAM

SATURNIL

Δ

ALPRAZOLAM

SEBOR

Δ

LORAZEPAM

SEDANITRAT

Δ

PHENOBARBITAL

SEDAPERSANTIN

Δ

PHENOBARBITAL

SEDINOL

Δ

DEXTROMETHORPHAN

SEDOCARDON

Δ

PHENOBARBITAL

SEREPAX

Δ

OXAZEPAM

SOFTRAMAL

Δ

CLORAAZEPATE

SONATA

Δ

ZALEPLON

SPASMO-CIBALGIN

Δ

ALLOBARBITAL

STEDON

Δ

DIAZEPAM

STEDONILL

Δ

FLUNITRAZEPAM

STESOLID

Δ

DIAZEPAM

STETHOVICH

Δ

DEXTROMETHORPHAN

STILNOX

Δ

ZOLPIDEM

STRATIUM

Δ

MEDAZEPAM

SUBUTEX* (χορήγηση μόνο από ειδικά κέντρα, όχι από τα φαρμακεία)

Δ

BUPRENORPHINE

SUBΟXONE  (χορήγηση μόνο από ειδικά κέντρα, όχι από τα φαρμακεία)

Δ

BUPRENORPHINE

TAVOR

Δ

LORAZEPAM

TEDRAL

Δ

PHENOBARBITAL

TEMGESIC

Δ

BUPRENORPHINE

TERONAC

Δ

MAZINDOL

THEOPHYLLINE SEDATIVE

Δ

PHENOBARBITAL

THIOPENTAL/GAP

Δ

THIOPENTAL

THYMAL

Δ

 

TITUS

Δ

LORAZEPAM

TONIREM

Δ

TEMAZEPAM

TORFIN-H

Δ

DEXTROMETHORPHAN

TORYL

Δ

DEXTROMETHORPHAN

TORYLET

Δ

DEXTROMETHORPHAN

TRADOLINT

Δ

TRAMADOL

TRAMAL

Δ

TRAMADOL

TRANKILIUM

Δ

LORAZEPAM

TRANQUOBUSCOPAN

Δ

OXAZEPAM

TRANXENE

Δ

CLORAZEPATE

TROPIUM 100mg/2ml

Δ

TRAMADOL

TUFFINOL

Δ

DEXTROMETHORPHAN

UNAKALM

Δ

KETAZOLAM

VALIUM

Δ

DIAZEPAM

VAPOSYRUP

Δ

DEXTROMETHORPHAN

VIBRALIS

Δ

TRAMADOL

VICHOGAMMA

Δ

DEXTROMETHORPHAN

VICHOLEX

Δ

DEXTROMETHORPHAN

VICHOLINE

Δ

DEXTROMETHORPHAN

VULBEGAL

Δ

FLUNITRAZEPAM

XANAX

Δ

ALPRAZOLAM

ZALDIAR

Δ

TRAMADOL HYDROCHLORIDE KAI PARACETAMOL

ZALEPLON/WYETH

Δ

ZALEPLON

ZOLETIL

Δ

ZOLAZEPAM

ZOLPIDEM/BIOCHEMIE

Δ

ZOLPIDEM

ZOLPIDEM/GENTHON

Δ

ZOLPIDEM

ZOLPIDEM/NOVEXAL

Δ

ZOLPIDEM

ZOLPIDEM/SANTOZ

Δ

DIAZEPAM

ZYVORALIUM

Δ

ZOLPIDEM

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ

ΟΝΟΜΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ

ABSTRAL

Γ

FENTALYL

ACTIQ

Γ

FENTANYL

ALGAPHAN

Γ

DEXTROPROPOXYPHENE

ANTISEDAN

Γ

ATIPAMEZOLE

ANXOFERM

Γ

DEXTROPROPOXYPHENE

CONCERTA

Γ

METHYLPHENIDATE

DELAVIRAL

Γ

ZIPEPROL

DEMETOVIX

Γ

ZIPEPROL

DEMOGYL

Γ

ΦΕΝΤΑΝΥΛ

DEVIXIL

Γ

ZIPEPROL

DEXDOMITOR

Γ

DEXMEDETOMIDINE

DICOVIX  (δισκία)

Γ

HYDROCODONE

DOLCONTIN

Γ

DIHYDROCODEINE

DOLFEN

Γ

FENTANYL

DOLOXENE

Γ

DEXTROPROPOXYPHENE

DOMITOR

Γ

MEDETOMIDINE

DORMIDEN P.D. CSO J.F. 1mg,2mg,5mg/vial

Γ

REMIFENTANIL

DOVAVIXIN

Γ

ZIPEPROL

DUO EXTOLEN

Γ

ZIPEPROL

DURFENTA 12,25,50,75,100μg/h

Γ

FENTANYL

DUROGESIC

Γ

FENTANYL

EQUASYM

Γ

METHYLPHENIDATE

EXTOLEN

Γ

ZIPEPROL

FENTADUR

Γ

FENTANYL

FENTAMORF

Γ

SUFENTANIL

FENTANYL

Γ

FENTANYL

Fentanyl / Pfizer 25μg/h, 50μg/h, 75μg/h και 100μg/h

Γ

FENTANYL

FENTANYL/ASTAPIN

Γ

FENTANYL

FENTANYL/B-BRAUN

Γ

FENTANYL

FENTANYL/HAMELIN

Γ

FENTANYL

FENTANYL/lavipharm  (TRANSDERMAL PATCHES ME  ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ FENTANYL)

Γ

FENTANYL

FENTANYL/SANTOZ

Γ

FENTANYL

FORTAL

Γ

PENTAZOCINE

IMALGENE

Γ

KETAMINE

INSTANYL (ρινικό εκνέφωμα διάλυμμα για ρινική χρήση)

Γ

FENTANYL

IONSYS (μόνο για νοσοκομειακή χρήση με Μ.Η.Δ. 3,2 mg/24 ώρες)

Γ

FENTANYL HYDROCHLORIDE

JACTUS

Γ

ZIPEPROL

KETALAR

Γ

KETAMINE

KETASET

Γ

KETAMINE

LAFENE

Γ

fentanyl

LAVIFENT 25,50,100g/μh

Γ

FENTANYL

LEXIR

Γ

PENTAZOCINE

MATRIFEN

Γ

FENTANYL

METHYLPHENIDATE/ RUBIO

Γ

ΜETHYLPHENIDATE

MYFENE/FENTANYL

Γ

FENTANYL

NARKETAN

Γ

KETAMINE

NUBAIN

Γ

NALBUPHINE

OPIODUR

Γ

FENTANYL

OXYCONTIN

Γ

OXYCODONE

PALEXIA

Γ

TAPETANDOL

PALEXIA RETARD

Γ

TAPETANDOL

PFIZER FENTADUR

Γ

FENTANYL

RAPIFEN

Γ

ALFENTANIL

Remifentanil / Generics

Γ

REMIFENTANIL

Remifentanil / KABI

Γ

REMIFENTANIL

Remifentanil / TEVA

Γ

REMIFENTANIL

REMIFENTANIL/GENERICS

Γ

REMIFENTANIL

REMIFENTANIL/HOSPIRA

Γ

REMIFENTANIL

RITALIN

Γ

METHYPHENIDATE

ROMIDON

Γ

DEXTROPROPOXYPHENE

SENDIVET

Γ

ROMIFIDINE

SOUSIBIM

Γ

ZIPEPROL

STADOL NS

Γ

BUTORPHANOL

THALAMONAL

Γ

FENTANYL

ULTIVA

Γ

REMIFENNTANIL

ULTIZEN P.D. CSO J.F. 2mg, 5mg/VIAL

Γ

REMIFENTANIL

XYREM

Γ

GHB

ZIDERON

Γ

DEXTROPROPOXYPHENE

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΣ

ΟΝΟΜΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ

ALGORIL

ΓΣ

CODEINE

CALMOVIX

ΓΣ

CODEINE

CARDIAZOL-DICODID

ΓΣ

HYDROCODONE

CETALGIN

ΓΣ

CODEINE

CHROVIX

ΓΣ

CODEINE

CO DEPON

ΓΣ

CODEINE

CODEFAR

ΓΣ

CODEINE

CODEVIX

ΓΣ

CODEINE

CODIPRONT

ΓΣ

CODEINE

CODIPRONT-N

ΓΣ

CODEINE

CODIS

ΓΣ

CODEINE

DEPON PLUS

ΓΣ

CODEINE

DICOVIX  (διάλυμα σιρόπι)

ΓΣ

HYDROCODONE

IBUPROFEN & CODEINE (200+12,8)mg/tab

ΓΣ

CODEINE

LAXIVAL

ΓΣ

DIPHENOXYLATE

LOMOTIL

ΓΣ

DIPHENOXYLATE

LONALGAL

ΓΣ

CODEINE

LONARID

ΓΣ

CODEINE

LONARID-N

ΓΣ

CODEINE

MEDAMOL

ΓΣ

CODEINE

MEDIALGIN

ΓΣ

CODEINE

NEO-BRONCHOTON

ΓΣ

CODEINE

NIROLEX DAY COLD and FLU HARD CAPSULES

ΓΣ

Paracetamol, pseudoephedrine hydrochloride και pholcodine

Pharmacy Cold and Flu Night Capsules

ΓΣ

paracetamol, pseudoephedrine hydrochloride, pholcodine και diphenhydramine hydrochloride

REASEC

ΓΣ

DIPHENOXYLATE

SENODIN

ΓΣ

CODEINE

SIVAL

ΓΣ

CODEINE

SIVAL-B

ΓΣ

CODEINE

SIVALET

ΓΣ

CODEINE

SPASMO-CIBALGIN COMP

ΓΣ

ALLOBARBITAL/CODEINE

TREUPEL – N

ΓΣ

CODEINE

TUSSIDRIN

ΓΣ

CODEINE

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ    Β

ΟΝΟΜΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ

 MORPHINE  SULPHATE/NAPP LABOR

B

MORPHINE

MXL

B

MORPHINE

OPIUM

B

OPIUM

ORAMORPH

B

MORPHINE

ORLAAM

B

ALPHACETYLMETHADOL

PETHIDINE

B

PETHIDINE

COCAINE

Β

COCAINE

DOWER

Β

OPIUM

METHADΟNE

Β

METHADΟNE

METHADΟNE/ΙΦΕΤ

Β

METHADΟNE

MONGOL

Β

MORPHINE

MORFICONTIN

Β

MORPHINE

MORPHINE

Β

MORPHINE

RELIADOL

Β

MORPHINE

 

Ε)

Τιμές φαρμάκων Κρατικού Μονοπωλίου Ναρκωτικών

 

ΦΑΡΜΑΚA ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟΥ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 

 

Υπ' αριθμ. Δ3(γ)/οικ. 59603/1-8-2018 απόφαση του Υπουργείου Υγείας 

 "1. Επανακαθορίζονται οι τιμές πώλησης των φαρμάκων του Κρατικού Μονοπωλίου Ναρκωτικών
ως εξής:
 
1) Φύσιγγες Υδροχλωρικής Πεθιδίνης 0,100 γρ. προς ογδόντα πέντε λεπτά (0,85€) η φύσιγγα,
(0,85 €/φύσιγγα).
 
2) Φύσιγγες Υδροχλωρικής Μορφίνης 0,010 γρ. προς πενήντα πέντε λεπτά (0,55€) η φύσιγγα,
(0,55 €/φύσιγγα).
 
3) Σκόνη Υδροχλωρικής Μορφίνης προς δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά το γραμμάριο (2,80€)
(2,80 €/γραμμάριο)
 
2. Οι προαναφερόμενες τιμές πώλησης των φαρμάκων του Κρατικού Μονοπωλίου Ναρκωτικών
επιβαρύνονται με τον ισχύοντα ΦΠΑ.
 
3. Με την ισχύ της παρούσας απόφασης, η οποία αρχίζει δέκα ημερολογιακές ημέρες από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, καταργείται κάθε προηγούμενη σχετική
απόφαση...."
 

 

 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΈΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΝΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ :

Α) Άρθρα 8-9-20-21 του ν..4139/20-3-2013

Β) Άρθρο 1 του Α' κεφαλαίου του Π.Δ. 148/2007, με θέμα "Κωδικοποίηση των διατάξεων κανονιστικών διαταγμάτων και κανονιστικών Υπουργικών αποφάσεων της εθνικής νομοθεσίας για τα ναρκωτικά"

Γ) Χορήγηση κωδεϊνούχων

Δ) Επικαιροποιημένος κατάλογος ναρκωτικών ανά κατηγορία ν.4139/2013 (ν.1729/87)

Ε) Τιμές ναρκωτικών Κρατικού Μονοπωλίου

ΣΤ') Απόφαση Υπουργείου Υγείας Γ.Π.Δ3γ/οικ.87590/12-11-2018 "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟΥ"   (πατήστε εδώ για να διαβάσετε την απόφαση)

----------------------------------------------------

Α)

«ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» [ Ν.4139/20-3-2013 ΦΕΚ Α’ /74 ]
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ / ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ / ΦΑΡΜΑΚΩΝ

……..
άρθρα 8,9,20 &21

Άρθρο 8
Συνταγές χορήγησης ναρκωτικών και παραβάτες αυτών
1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 20 και 22, ιατροί ή οδοντίατροι ή κτηνίατροι που εκδίδουν συνταγές, οι οποίες αναγράφουν ναρκωτικά κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων, τιμωρούνται με πρόστιμο από τριακόσια (300) μέχρι τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ, που επιβάλλεται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, ύστερα από γνωμοδότηση του Ε.Ο.Φ.. Σε περίπτωση υποτροπής μπορεί να επιβληθεί, κατά την ίδια διαδικασία, και πρόσκαιρη παύση εξάσκησης του επαγγέλματος από δεκαπέντε (15) ημέρες μέχρι έξι (6) μήνες.
2. Με την επιφύλαξη των άρθρων 20 και 22, φαρμακοποιοί που εκτελούν τέτοιες συνταγές τιμωρούνται ομοίως με πρόστιμο από τριακόσια (300) μέχρι τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ και, σε περίπτωση υποτροπής, και με πρόσκαιρο κλείσιμο του φαρμακείου από τρεις (3) ημέρες μέχρι έξι (6) μήνες, κατά τις διατάξεις του νόμου περί επιθεωρήσεως των φαρμακείων.

Άρθρο 9
Χορήγηση ναρκωτικών από φαρμακοποιούς
1. Απαγορεύεται στους φαρμακοποιούς η χορήγηση ναρκωτικών φαρμάκων για ημερήσια χρήση σε ποσότητα ανώτερη της επιτρεπόμενης από την ελληνική φαρμακοποιία ημερήσιας δόσης, και αν ακόμη αναγράφεται τέτοια από τον ιατρό, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες εκδόθηκε ειδική άδεια του Υπουργείου Υγείας, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Ναρκωτικών. Σε εξαιρετικές και επείγουσες περιπτώσεις και μέχρι την έκδοση της ανωτέρω αδείας είναι δυνατή η χορήγηση σε χρονίως πάσχοντες για την ανακούφιση των συμπτωμάτων της νόσου από την οποία πάσχουν, ναρκωτικών φαρμάκων για ημερήσια χρήση σε ποσότητα ανώτερη της επιτρεπόμενης από την Ελληνική Φαρμακοποιία ημερήσιας δόσης, με την προσκόμιση πρωτότυπης ιατρικής συνταγής.
2. Με την επιφύλαξη των άρθρων 20 και 22, οι φαρμακοποιοί που χορηγούν ναρκωτικά φάρμακα κατά παράβαση του άρθρου αυτού τιμωρούνται με τις ποινές που προβλέπονται από το νόμο περί επιθεωρήσεως φαρμακείων. Οι σχετικές αποφάσεις του οικείου Περιφερειάρχη, οι οποίες επιβάλλουν ποινή προστίμου, κοινοποιούνται στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και στο Τμήμα Δημόσιας Ασφάλειας του τόπου όπου έλαβε χώρα η παράβαση. Όσοι τιμωρήθηκαν δύο φορές διώκονται και ποινικώς και τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών.
……
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Άρθρο 20
Διακίνηση ναρκωτικών

1. Όποιος, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 21, 22 και 23, διακινεί παράνομα ναρκωτικά, τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστον οκτώ (8) ετών και με χρηματική ποινή μέχρι τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ.
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 29, ως έγκλημα διακίνησης ναρκωτικών νοείται κάθε πράξη με την οποία συντελείται η κυκλοφορία ναρκωτικών ουσιών ή πρόδρομων ουσιών που αναφέρονται στους πίνακες της παραγράφου 2 του άρθρου 1 και ιδίως η εισαγωγή, η εξαγωγή, η διαμετακόμιση, η πώληση, η αγορά, η προσφορά, η διανομή, η διάθεση, η αποστολ ή, η παράδοση, η αποθήκευση, η παρακατάθεση, η παρασκευή, η κατοχή, η μεταφορά, η νόθευση, η πώληση νοθευμένων ειδών μονοπωλίου ναρκωτικών ουσιών, η καλλιέργεια ή η συγκομιδή οποιουδήποτε φυτού του γένους της κάνναβης, του φυτού της μήκωνος της υπνοφόρου, οποιουδήποτε είδους φυτού του γένους ερυθρόξυλου, καθώς και οποιουδήποτε άλλου φυτού από το οποίο παράγονται ναρκωτικές ουσίες, η παραγωγή και η εκχύλιση ναρκωτικών ουσιών, η χορήγηση ουσιών για υποκατάσταση της εξάρτησης κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων, η διεύθυνση καταστήματος στο οποίο γίνεται εν γνώσει του δράστη συστηματική διακίνηση ναρκωτικών, η χρηματοδότηση, η οργάνωση ή η διεύθυνση δραστηριοτήτων διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, η νόθευση ή η κατάρτιση ή η χρησιμοποίηση πλαστής ιατρικής συνταγής για τη χορήγηση ναρκωτικών με σκοπό τη διακίνησή τους, καθώς και η μεσολάβηση σε κάποια από τις πράξεις αυτές.
3. Αν περισσότερες πράξεις διακίνησης αφορούν την ίδια ποσότητα ναρκωτικών συντρέχει μόνο ένα έγκλημα διακίνησης. Κατά την επιμέτρηση της ποινής λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των επί μέρους πράξεων διακίνησης, το είδος, η συνολική ποσότητα και η καθαρότητα του ναρκωτικού, καθώς και η βαρύτητα των σχετικών επιπτώσεων στην υγεία.

Άρθρο 21
Ιδιαίτερες περιπτώσεις
1. Με ποινή φυλάκισης μέχρι τρία έτη τιμωρείται όποιος: α) διακινεί μικροποσότητες ναρκωτικών, με σκοπό να εξασφαλίσει την κάλυψη των καθημερινών ατομικών του αναγκών χρήσης και είναι εξαρτημένος, β) διαθέτει ναρκωτικά χωρίς κέρδος σε οικείους του, με σκοπό να καλύψει τις άμεσες ανάγκες χρήσης τους.
2. Με την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος, από την ποσότητα ναρκωτικών που έχει προμηθευτεί για τις προσωπικές του ανάγκες, διαθέτει χωρίς κέρδος μέρος της σε άλλον για δική του αποκλειστική χρήση. Η κρίση ότι η διάθεση γίνεται για αποκλειστική χρήση από τον τρίτο και από ποσότητα που καλύπτει προσωπικές ανάγκες του δράστη θεμελιώνεται στα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 29 παράγραφος 1 εδάφιο δεύτερο.

 

 

 

Β)

Άρθρο 1 του Α’ κεφαλαίου του Π.Δ. 148/2007,  με θέμα «Κωδικοποίηση των διατάξεων κανονιστικών διαταγμάτων και κανονιστικών υπουργικών αποφάσεων τηςεθνικής νομοθεσίας για τα ναρκωτικά»:  

« …..ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ

 Άρθρο 1

Χορήγηση ιδιοσκευασμάτων και σκευασμάτων 

 1. Τα ιδιοσκευάσματα ή σκευάσματα που περιέχουν ουσίες του πίνακα Β΄ του άρθρου 1 του ν. 3459/2006 (ΦΕΚ Α΄103) χορηγούνται με ειδική συνταγή ναρκωτικών, σε ποσότητα για θεραπεία μιας (1) ημέρας, η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει τη μέγιστη ημερήσια δόση, που αναγράφεται στην Ελληνική Φαρμακοποιία ΙΙΙ ή καθορίζεται από την Επιτροπή Ναρκωτικών. Η συνταγή αυτή φυλάσσεται για τρία (3) χρόνια. Εξαιρούνται τα ιδιοσκευάσματα ή σκευάσματα που περιέχουν την ουσία αιθυλομορφίνη σε ποσότητα όχι μεγαλύτερη από 300 χιλιοστόγραμμα ανά συσκευασία, και όταν η ουσία αυτή είναι αναμειγμένη με άλλες δραστικές φαρμακευτικές ουσίες που δεν αναφέρονται στον ανωτέρω νόμο και από τις οποίες δεν είναι δυνατός ο διαχωρισμός της, με απλά μέσα, σε καθαρή κατάσταση. Τα ιδιοσκευάσματα ή σκευάσματα που εξαιρούνται (Κατηγορία ΒΣ) χορηγούνται με συνταγή της παραγράφου 7 περ. β΄ και σε ποσότητα που να καλύπτει τις κατά περίπτωση θεραπευτικές ανάγκες, με ευθύνη του ιατρού. Η συνταγή αυτή φυλάσσεται για τρία (3) χρόνια. Τα ιδιοσκευάσματα ή σκευάσματα που υπάγονται στην Κατηγορία ΒΣ κυκλοφορούν ύστερα από άδεια του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) και γνώμη της Επιτροπής Ναρκωτικών.

 2. Τα ιδιοσκευάσματα ή σκευάσματα που περιέχουν ουσίες του πίνακα Γ΄ του άρθρου 1 του ν. 3459/2006 χορηγούνται με ειδική συνταγή ναρκωτικών, σε ποσότητα για θεραπεία μιας (1) ημέρας, η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει τη μέγιστη ημερήσια δόση, που αναγράφεται στην Ελληνική Φαρμακοποιία ΙΙΙ ή καθορίζεται από την Επιτροπή Ναρκωτικών. Η συνταγή αυτή φυλάσσεται για τρία (3) χρόνια. Εξαιρούνται τα ιδιοσκευάσματα ή σκευάσματα που περιέχουν τις ουσίες:

α) Υδροκωδόνη (Διϋδροκωδεϊνόνη) σε ποσότητα όχι μεγαλύτερη από 50 χιλιοστόγραμμα ανά συσκευασία.

β) Φολκωδίνη (Φολκωδεΐνη) σε ποσότητα όχι μεγαλύτερη από 150 χιλιοστόγραμμα ανά συσκευασία και όταν οι ουσίες αυτές είναι αναμειγμένες με άλλες δραστικές φαρμακευτικές ουσίες που δεν αναφέρονται στον ανωτέρω νόμο και από τις οποίες δεν είναι δυνατός ο διαχωρισμός με απλά μέσα σε καθαρή κατάσταση.

γ) Διφαινοξυλάτη σε ποσότητα όχι μεγαλύτερη από2,5 χιλιοστόγραμμα και πάντα σε συνδυασμό με θειική ατροπίνη σε ποσότητα όχι μικρότερη από 25 μικρόγραμμα, ανά δόση.

δ) Διφαινοξίνη σε ποσότητα όχι μεγαλύτερη από 0,5 χιλιοστόγραμμα και πάντα σε συνδυασμό με θειικήατροπίνη σε ποσότητα όχι μικρότερη από 25 μικρόγραμμα ανά δόση.

ε) Κωδεΐνη ανεξαρτήτως της συνολικής ποσότητας ανά συνταγή.

Τα ιδιοσκευάσματα ή σκευάσματα που εξαιρούνται  (Κατηγορία ΓΣ) χορηγούνται με συνταγή της παραγράφου 7 περ. β΄ και σε ποσότητα που να καλύπτει τις κατά περίπτωση θεραπευτικές ανάγκες, με ευθύνη του ιατρού. Η συνταγή αυτή φυλάσσεται για τρία (3) χρόνια.

3. Τα ιδιοσκευάσματα ή σκευάσματα που περιέχουν ουσίες του πίνακα Δ΄ του άρθρου 1 του ν. 3459/2006 χορηγούνται με συνταγή της παραγράφου 7 περ. β΄  και σε ποσότητα που να καλύπτει τις κατά περίπτωση θεραπευτικές ανάγκες, με ευθύνη του ιατρού. Η συνταγή αυτή φυλάσσεται για τρία (3) χρόνια.

4. Στην εξωτερική συσκευασία των ιδιοσκευασμάτων ή σκευασμάτων που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου αναγράφονται οι παρακάτω ενδείξεις:

α) Του πίνακα Β΄ με κόκκινα γράμματα «Β, χορηγείται με ειδική συνταγή Ναρκωτικών».

β) Των εξαιρέσεων του πίνακα Β΄ με πράσινα γράμματα «ΒΣ, χορηγείται με συνταγή του ν. 3459/2006».

γ) Του πίνακα Γ΄ με κόκκινα γράμματα «Γ, χορηγείται με ειδική συνταγή Ναρκωτικών».

δ) Των εξαιρέσεων του πίνακα Γ΄ με πράσινα γράμματα «ΓΣ, χορηγείται με συνταγή του ν. 3459/2006».

ε) Του πίνακα Δ΄ με πράσινα γράμματα «Δ, χορηγείται με συνταγή του ν. 3459/2006».

5. Η μέγιστη ημερήσια δόση για τις κατωτέρω ουσίες  είναι:

ΚΩΔΕΪΝΗΣ φωσφ. σκόνη ...................................       300 ΜG

ΚΩΔEΪΝΗΣ φωσφ. δισκία 20 ΜG .........................       15

KΟΚΑΪΝΗΣ υδροχλ. σκόνη ...................................      30 ΜG

MOΡΦΙΝΗΣ υδροχλ. σκόνη ..................................      50 ΜG

MOΡΦΙΝΗΣ υδροχλ. φύσιγγες 15 M G ...............          3

MORFICONTIN δισκία 30 ΜG .................................    2

OΠΙΟΥ σκόνη ......................................................    500 ΜG

OΠΙΟΥ βάμμα απλό .................................................    5 ΜL

ΟΠΙΟΥ βάμμα καμφορούχο ..................................   100 ΜL

OΠΙΟΥ βάμμα κροκούχο (Λαύδανο) ...................          5 ΜL

OΠΙΟΥ εκχύλισμα .................................................   250 MG

ΠΕΘΙΔΙΝΗΣ υδροχλ. σκόνη ..................................    250 ΜG

ΠΕΘΙΔΙΝΗΣ υδροχλ. δισκία 50 ΜG ......................        5

ΠΕΘΙΔΙΝΗΣ υδροχλ. φύσιγ. 100 ΜG ....................        3

ΠΕΘΙΔΙΝΗΣ υδροχλ. φύσιγ. 50 ΜG .......................       5

ΔΕΞΤΡΟΠΡΟΠΟΞΥΦΑΙΝΗΣ υδρ. σκόνη .............       260 ΜG

ΔΙΥΔΡΟΚΩΔΕΪΝΟΝΗΣ (υδροκωδόνης) σκόνη .......        60 ΜG

ΔΙΥΔΡΟΚΩΔΕΪΝΗΣ τρυγικής σκόνη ..................     240 ΜG

ΔΙΦΑΙΝΟΞΥΛΑΤΗΣ σκόνη ...................................   20 ΜG

ΜΕΘΥΛΟΦΑΙΝΙΔΑΤΗΣ σκόνη ...............................  60 ΜG

ΠΕΝΤΑΖΟΚΙΝΗΣ σκόνη ...................................... 450 ΜG

MOΡΦΙΝΗ per os χορηγούμενη ............................ 200 ΜG

MOΡΦΙΝΗ χορηγούμενη σε ενδοφλέβια

και επισκληρίδια αναλγησία ................................. 120 ΜG

 

DUROGESIC (αυτοκόλλητο σύστημα για διαδερμική χορήγηση) τα 300 μg/hr. Το φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα DUROGESIC μπορεί με ευθύνη του ιατρού να χορηγείται με ειδική συνταγή ναρκωτικών σε ποσότητα που αντιστοιχεί στη μέγιστη ημερήσια δόση και για θεραπεία δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η μέγιστη ημερήσια δόση δεν επαρκεί σε περίπτωση καρκινοπαθών, χορηγείται άλλο φάρμακο ή συμπληρωματική αγωγή, ύστερα από άδεια της διεύθυνσης υγείας της οικείας νομαρχιακής

αυτοδιοίκησης, η οποία ισχύει για ένα (1) μήνα.

 

6. Ιατρός που χορηγεί ιδιοσκευάσματα, τα οποία περιέχουν τις ουσίες δεξτροπροποξυφαίνη, μεθυλοφαινιδάτη και πενταζοκίνη, μπορεί, με δική του ευθύνη, να γράφει στην ειδική συνταγή ναρκωτικών ποσότητα για θεραπεία πέντε (5) ημερών. Σε περίπτωση καρκινοπαθούς και μόνο ύστερα από σχετική άδεια της διεύθυνσης ή τμήματος υγιεινής των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων μπορεί ο ιατρός να χορηγεί ειδική συνταγή ναρκωτικών στην οποία να γράφει ποσότητα μεγαλύτερη της μέγιστης ημερήσιας δόσης και για θεραπεία πέντε (5) ημερών. Η άδεια αυτή της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ισχύει μέχρι ένα (1) μήνα.

Ειδικά για τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα που περιέχουν την ουσία μεθυλοφαινιδάτη, ο ιατρός μπορεί να γράφει στην ειδική συνταγή ναρκωτικών ποσότητα μεγαλύτερη της μέγιστης ημερήσιας δόσης και για θεραπεία πέντε (5) ημερών χωρίς να απαιτείται η παραπάνω άδεια.

7. α) Η ειδική συνταγή ναρκωτικών είναι διπλότυπη και θεωρημένη από τη διεύθυνση ή τμήμα υγιεινής της οικείας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, φέρει στο άνω δεξιόμέρος διπλή κόκκινη γραμμή, αναγράφει ευανάγνωστα «ειδική συνταγή ναρκωτικών», αύξοντα αριθμό, ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, διεύθυνση και τηλέφωνο του ιατρού που εκδίδει τη συνταγή. Κάθε χορηγούμενη συνταγή πρέπει να αναγράφει ευανάγνωστα ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και αριθμό μητρώου ασφαλιστικού φορέα ή αριθμό ταυτότητας του ασθενή, αιτιολογία, χρονολογία έκδοσης και υπογράφεται και σφραγίζεται από τον ιατρό. Επίσης  υπογράφεται από τον παραλήπτη των φαρμάκων, ύστερα από επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας και τέλος υπογράφεται και σφραγίζεται από το φαρμακοποιό. Τα ίδια στοιχεία αναγράφονται και στο στέλεχος.

β) Η συνταγή του παρόντος άρθρου (απλή συνταγή ναρκωτικών) είναι διπλότυπη, θεωρείται με τις προϋποθέσεις του άρθρου 22 παρ. 6 του ν. 3459/2006, φέρει στο άνω δεξιό μέρος μια κόκκινη γραμμή, αναγράφει ευανάγνωστα «συνταγή του ν. 3459/2006» και φέρει όλα τα στοιχεία της ειδικής συνταγής ναρκωτικών.

γ) Η συνταγή του ν. 3459/2006 των ιατρών του Ι.Κ.Α. είναι θεωρημένη από την αρμόδια υγειονομική ή φαρμακευτική υπηρεσία του Ι.Κ.Α.

δ) Η συνταγή ναρκωτικών που εκδίδεται από κτηνίατρο αναγράφει ευανάγνωστα το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του ιδιοκτήτη του νοσηλευόμενου ζώου και το είδος του ζώου.

ε) Οι ιατροί οφείλουν να φροντίσουν για τον εφοδιασμό τους με τις απαραίτητες διπλότυπες συνταγές ναρκωτικών, σε δέσμες (μπλοκ) σύμφωνα με το κατωτέρω υπόδειγμα:

 

 

 

Ονοματεπώνυμο ιατρού:

Ειδικότητα:

Διεύθυνση− τηλέφωνο:

 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

 

Ονοματ/μο Ασθενούς ……….................................................

Αρ. Ταυτότητας  …………………………..................................

ή Α.Μ. Ασφ. Φορέα …………………………..............................

Διεύθυνση ......................………………...

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ....................…………………………….

Ημερομηνία ...............…………………

 

 

Ο ΙΑΤΡΟΣ

 

(Υπογραφή –Σφραγίδα)

 

Ο ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ               Ο ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ

 

 

 

(Υπογραφή – Σφραγίδα)         (Υπογραφή – Αριθμ. Ταυτ.)

 

 

Ονοματεπώνυμο ιατρού:

Ειδικότητα:

Διεύθυνση− τηλέφωνο:

 

ΣΥΝΤΑΓΗ ΤΟΥ ν. 3459/2006

 

Ονοματ/μο Ασθενούς ….................................................

Αρ. Ταυτότητας …………………..................................

ή Α.Μ. Ασφ. Φορέα ……………………………..............................

Διεύθυνση ......................................……………………………...

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ  ..........................................…………………………….

Ημερομηνία ...............…………………

 

 

 

Ο ΙΑΤΡΟΣ

 

 

(Υπογραφή –Σφραγίδα)

 

Ο ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ                         Ο ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ

 

 

 

(Υπογραφή – Σφραγίδα)                       (Υπογραφή – Αριθμ. Ταυτ.)

 

Γ)

 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΩΔΕΪΝΟΥΧΩΝ

 

 Yπενθυμίζαμε τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης ναρκωτικών ουσιών, σας παραθέτουμε για ακόμη μία φορά τον τρόπο χορήγησης των κωδεϊνούχων, τα οποία ανήκουν στον πίνακα Γ.Σ. αλλά διαφέρει η συνταγή του γιατρού με την οποία συνταγογραφούνται, ανάλογα με την περιεκτικότητα της κωδεϊνης ανά συνταγή.

 Ως εκ τούτου :

ΚΩΔΕΪΝΟΥΧΑ : Τα κωδεϊνούχα χορηγούνται ως εξής :

1) Με απλή ιατρική συνταγή φυλασσόμενη επί τριετία μπορεί να χορηγηθεί αριθμός συσκευασιών τόσων ώστε συνολικά η ποσότητα της κωδείνης ανά συνταγή να μην υπερβαίνει τα 200 mg

2) Με συνταγή του ν.1729/87 (μονόγραμμη – θεωρημένη από την Νομαρχία) φυλασσόμενη επί τριετία μπορεί να χορηγηθεί αριθμός συσκευασιών τόσων ώστε συνολικά η ποσότητα της κωδεϊνης ανά συνταγή να μην υπερβαίνει τα 400mg.

3) Με ειδική συνταγή ναρκωτικών (δίγραμμη – θεωρημένη από την Νομαρχία) φυλασσόμενη επί τριετία μπορεί να χορηγηθεί αριθμός συσκευασιών όταν συνολικά η ποσότητα της κωδεϊνης ανά συνταγή υπερβαίνει τα 400mg.

Οι παραπάνω συνταγές 1,2,3  θα πρέπει να φέρουν τα πλήρη στοιχεία του θεράποντος ιατρού (η σφραγίδα να περιέχει ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ειδικότητα) και θα έχουν και τα πλήρη στοιχεία του ασφαλισμένου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός ταυτότητας κ.λ.π.)

Πίνακας παραδείγματος χορήγησης κωδεϊνούχων :

 • 1 κουτί Lonarid-N δισκία  
 • 1 κουτί Lonarid-N υπόθετα 

Με απλή συνταγή

 • 2 κουτιά Lonarid-N δισκία  
 • 2 ή 3 κουτιά Lonarid-N υπόθετα
 • 1 κουτί Lonalgal δισκία 

 

Συνταγή μονόγραμμη θεωρημένη από τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας 

 • 3 κουτιά και πάνω Lonarid-N δισκία 

Συνταγή δίγραμμη θεωρημένη από τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας

 

Προσοχή : το ιδιοσκεύασμα BRUFEN PLUS κυκλοφορεί σε συσκευασία που περιέχει 900mg κωδεϊνη, άρα για να χορηγηθεί  απαιτείται  συνταγή δίγραμμη θεωρημένη από τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας.

 *επίσης, πατήστε εδώ για να διαβάσετε το υπ'αριθ. ΔΒ4Γ/6867/16-3-2016 έγγραφο του ΕΟΠΥΥ με θέμα : "αναγραφή της συνιστώμενης αγωγής στο βιβλιάριο ασθένειας συνταγογράφησης φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που περιέχουν ΚΩΔΕΪΝΗ"

Δ)

 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ν.4139/2013 (Ν.1729/87)

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Δ, ΓΣ,Γ,Β  ΤΟΥ Ν.4139/2013 (1729/87)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ

ΟΝΟΜΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ

ADALGUR

Δ

MEPROBAMATE

ADUMBRAN

Δ

OXAZEPAM

ALBIUM

Δ

LORAZEPAM

ALEXOFEN

Δ

DEXTROMETHORPHAN

ALPRAZOLAM/GENERICS

Δ

ALPRAZOLAM

AMOTRIL

Δ

CAMAZEPAM

AMPLIUM

Δ

LORAZEPAM

ANCONEVRON

Δ

BROMAZEPAM

ANTANAX

Δ

APLPRAZOLAM

APOLLONSET

Δ

DIAZEPAM

ARIPAX

Δ

LORAZEPAM

ASPENDOS 100MG/TAB

Δ

MODAFINIL

ATARVITON

Δ

DIAZEPAM

ATIPAM

Δ

LORAZEPAM

AUDILEX

Δ

CLORAZEPATE

AUDIUM

Δ

DIAZEPAM

AXEEN

Δ

PROXIBARBAL

BARBITAN

Δ

PHENOBARBITAL

BERUXAN

Δ

DEXTROMETHORPHAN

BIOTHORAX

Δ

DEXTROMETHORPHAN

BORDON

Δ

OXAZEPAM

BORTALIUM

Δ

DIAZEPAM

BROVICH

Δ

DEXTROMETHORPHAN

BUPRENAL-VIOGEN

Δ

BUPRENORPHINE HYDROCHLORIDE

CAPRIVIX

Δ

DEXTROMETHORPHAN

CECIL

Δ

LORAZEPAM

CECOFINE

Δ

DEXTROMETHORPHAN

CENTRAC

Δ

PRAZEPAM

CICLETAN

Δ

LORAZEPAM

CODEX-R

Δ

DEXTROMETHORPHAN

CONTRAVIX

Δ

DEXTROMETHORPHAN

CORITUSSAL

Δ

DEXTROMETHORPHAN

CUOROSAN

Δ

PHENOBARBITAL

DALMADORM

Δ

FLURAZEPAM

DAMIZOL

Δ

MIDAZOLAM

DEMETONEVRIN

Δ

PRAZEPAM

DEPOCALM

Δ

DIAZEPAM

DIPHENAL

Δ

PHENOBARBITAL

DISTEDON

Δ

DIAZEPAM

DOLETHAL/VETOQUINOL

Δ

PHENOBARBITAL

DONNATAL

Δ

PHENOBARBITAL

DORM

Δ

LORAZEPAM

DORMICUM

Δ

MIDAZOLAM

DORMIPNOL 5mg/ml

Δ

MIDAZOLAM

DORMIXAL

Δ

MIDAZOLAM

DORMYL

Δ

QUAZEPAM

EPANUTIN  PHEN

Δ

PHENOBARBITAL

EQUANIL

Δ

MEPROBAMATE

EQUANITRATE

Δ

MEPROBAMATE

ESALISAN

Δ

LORAZEPAM

ESILGAN

Δ

ESTAZOLAM

ETACO

Δ

 

EUHYPNOS

Δ

TEMAZEPAM

EVAGELIN

Δ

BROMAZEPAM

FARGENOR

Δ

CHLORDIAZEPOXIDE

FRISIUM

Δ

CLOBAZAM

GARDENAL

Δ

PHENOBARBITAL

GNOSTORID COMPOSE

Δ

OXAZEPAM

HALCION

Δ

TRIAZOLAM

HIPNOSEDON

Δ

FLUNITRAZEPAM

HUSTENOL

Δ

DEXTROMETHORPHAN

Hypnonorm

Δ

zolpidem hemitartrate

IBROVEK

Δ

NITRAZEPAM

ILMAN

Δ

FLUNITRAZEPAM

ILOBION

Δ

DIAZEPAM

IMOVAN

Δ

ZOPICLONE

IPECOFRIN

Δ

DEXTROMETHORPHAN

IPECOSER-C

Δ

DEXTROPMETHORPHAN

IPERTOUX

Δ

DEXTROPMETHORPHAN

ISOPTIN-S

Δ

PHENOBARBITAL

ISPNAL

Δ

DEXTROPMETHORPHAN

JAKINTHOL

Δ

DEXTROPMETHORPHAN

JANUAR

Δ

OXAZEPAM

KANERON

Δ

PHENOBARBITAL

KLARIUM

Δ

DIAZEPAM

KLEVAVIX

Δ

DEXTROMETHORPHAN

LENDORMIN

Δ

BROTIZOLAM

LEXOTANIL

Δ

BROMAZEPAM

LIBRAX

Δ

CHLORDIAZEPOXIDE

LIBRIUM

Δ

CHLORDIAZEPOXIDE

LIBRONIL-R

Δ

BROMAZEPAM

LIMBITROL

Δ

CHLORDIAZEPOXIDE

LINEA

Δ

AMFEPRAMONE

LOMAX

Δ

NORDAZEPAM

LORAMET

Δ

LORMETAZEPAM

LUMIDROPS

Δ

PHENOBARBITAL

LUMINAL

Δ

PHENOBARBITAL

LUMINALETTEN

Δ

PHENOBARBITAL

LYSANXIA

Δ

PRAZEPAM

MALIASIN

Δ

PHENOBARBITAL/PROPYLHEXEDRINE

MEPIZIN

Δ

OXAZEPAM

METATOP

Δ

LORMETAZEPAM

MIDAZOLAM/B.BRAUN

Δ

MIDAZOLAM

MODIODAL

Δ

MODAFINIL

MODIUM

Δ

LORAZEPAM

MOGADON

Δ

NITRAZEPAM

MOZEPAM

Δ

DIAZEPAM

MYOLASTAN

Δ

TETRAZEPAM

NATISEDINE

Δ

PHENOBARBITAL

NEMBUTAL

Δ

PHENOBARBITAL

NEO-GNOSTORID

Δ

CHLORDIAZEPOXIDE

NEO-NIFALIUM

Δ

FLUNITRAZEPAM

NEO-ZITEXOL

Δ

DEXTROMETHORPHAN

NEVROGAMMA

Δ

LORAZEPAM

NIFALIN

Δ

LORAZEPAM

NILIUM

Δ

FLUNITRAZEPAM

NIVALEN

Δ

DIAZEPAM

NOAN-GAP

Δ

LORAZEPAM

NOBRIUM

Δ

MEDAZEPAM

NOCTAMID

Δ

LORMETAZEPAM

NORMISON

Δ

TEMAZEPAM

NOTORIUM

Δ

BROMAZEPAM

NOVALUMINE

Δ

PHENOBARBITAL

NOVHEPAR

Δ

LORAZEPAM

NOVIXAL-PHYLLIS

Δ

DEXTROMETHORPHAN

OASIL

Δ

CHLORDIAZEPOXIDE

OXXALGAN

Δ

TRAMADOL

PARANOGIL

Δ

DEXTROMETHORPHAN

PASCALIUM

Δ

BROMAZEPAM

PEBAROL

Δ

PHENOBARBITAL

PEMOLINE

Δ

PEMOLINE

PENTOTHAL

Δ

THIOPENTAL

PERPHYLLON

Δ

PHENOBARBITAL

PHENOLEPTIL 12,5mg, 50mg

Δ

PHENOBARBITAL

PRAOL

Δ

MEPROBAMATE

PRAZENE

Δ

PRAZEPAM

PRENORUINE

Δ

BUPRENOPHRINE

PRO ALUSIN-L

Δ

CHLORDIAZEPOXIDE

PRONEURIT

Δ

LORAZEPAM

REBAMATE

Δ

MEPROBAMATE

RELACTON –C

Δ

CARISOPRODOL

REPOSIUM

Δ

TEMAZEPAM

REVAL

Δ

DIAZEPAM

RIVOTRIL

Δ

CLONAZEPAM

SATURNIL

Δ

ALPRAZOLAM

SEBOR

Δ

LORAZEPAM

SEDANITRAT

Δ

PHENOBARBITAL

SEDAPERSANTIN

Δ

PHENOBARBITAL

SEDINOL

Δ

DEXTROMETHORPHAN

SEDOCARDON

Δ

PHENOBARBITAL

SEREPAX

Δ

OXAZEPAM

SOFTRAMAL

Δ

CLORAAZEPATE

SONATA

Δ

ZALEPLON

SPASMO-CIBALGIN

Δ

ALLOBARBITAL

STEDON

Δ

DIAZEPAM

STEDONILL

Δ

FLUNITRAZEPAM

STESOLID

Δ

DIAZEPAM

STETHOVICH

Δ

DEXTROMETHORPHAN

STILNOX

Δ

ZOLPIDEM

STRATIUM

Δ

MEDAZEPAM

SUBUTEX* (χορήγηση μόνο από ειδικά κέντρα, όχι από τα φαρμακεία)